top of page

הסכמות

מתוך דברי הרבנים

ההסכמות המלאות בתחתית העמוד

עם סיום עריכת תלמוד בבלי מהדורת 'גמרא סדורה' נכנסנו קמיה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, ולאחר שעיין בגמרא ברכנו בברכת "ברכה והצלחה"

הרב קנייבסקי.webp

הרה"ג הרב חיים קנייבסקי זצ"ל

"אני ממליץ מאוד בזה לישיבות, שהתלמידים ישתמשו במהדורה זאת של מסכת סוכה, דבר שיקל עליהם להתמודד עם דף הגמרא, ויקרב אותם לאהבת תורה, ומתוך כך להגדלת התורה והאדרתה".

87326260100067524526yes2130.jpg

מו"ר הרב חיים דרוקמן

"לכן קם הרה"ג ר' דני ווינט וסדר את הגמרא במבנה שקל לתלמיד להבין את מבנה הסוגיה. יזכה לזכות את הרבים, שתהיה התורה סדורה בידם"

הרב נבנצל.jpg

מו"ר הרב אביגדר נבנצל

הנגשת הגמרא ללומדים הצעירים בשפה ברורה ונעימה היא משימה קדושה.

היא מרבה לומדי תורה ובעיקר מרבה אוהבי תורה

אשריהם של העוסקים  ב'גמרא סדורה'.  

יבורכו מן השמים כל הפעילים במפעל הגדול והחשוב  

220px-יעקב_אריאל.jpg

מו"ר הרב יעקב אריאל

"ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ את 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי נראה בע"ה קידום ועליה בשטח".

הרב-דוד-פוקס-באדיבות-המצלם-1.jpeg

הרב דוד פוקס זצ"ל

"ידידי הרב דני ווינט שליט"א עוסק זה זמן טובא במציאת הדרך להביא את לימוד הגמרא אל פתחם של אלו שאינם רגילים בצורתו הנוכחית. ורחש לבו ליצור מסגרת וצורה המקילים על החפצים בכך בקריאת דף הגמרא, כל עניין במקומו הוא. ובעזרת ה' יתברך יזכה לברך על המוגמר".

לכידה.jpg

הרב יעקב שפירא

"אף אתה מתמודד בהצלחה עם הקושי הזה ומציע את התכנית הנקראת "גמרא סדורה". ואכן זה רעיון מעניין ותבורך על יוזמתך והשקעתך המרובה לקיומה של התכנית".

הרב-אריה-שטרן-צילום-אירה-ביגל.jpg

הרב אריה שטרן

"קיבלתי את ה'גמרא סדורה' שאתה עורך, וברצוני לבכרך אותך על המפעל היפה שלך שבו אתה מנגיש בצורה ברורה ויפה את הגמרא כדי שהלומד יוכל לקרוא בצורה ברורה ויפה ומובנת את הגמרא".

הרב איתן אייזמן

"הבה נחזיק טובה לידידי היקר הרב דניאל ברק ווינט שליט"א, אשר מקדמת דנא מזכה את הרבים בעריכתו לתלמוד "גמרא סדורה", המצטיינת בבהירותה. הפסוקים מודגשים, וכן שמות החכמים, מקורות תנאיים מזהירים כזוהר הרקיע, ומאפשרים ללומד לשים את דברי משניות וברייתות לנגד עיניו".

img680383.jpg

הרב אליהו דורדק

"הסיפוק המובהק שמסוגל תלמיד להעניק לרבו, הוא יכולת התלמיד ליצור על פי רבו דבר משל עצמוץ

וזאת בדיוק מה שעלה בידך, פירוש והדרכה על אחת ממסכתות הש"ס ולא הקלה מכולן".

הרב_זאב_חיים_ליפשיץ.jpeg

הרב זאב חיים ליפשיץ זצ"ל

"הבה ונחזיק טובה להאי גברא רבה הרב דניאל ברק ווינט (מתושבי עתניאל) שהכין לדפוס כמה מסכתות וערך אותן במורה המקלה על השינון. כי כאשר כל קטע מסודר בשורה בפני עצמו, הלומד קולט מיד מה עניינו וזוכר את תוכנו. וכפי שהוגד לי, כבר אלפי תלמידים משתמשים בשיטה מוצלחת זו"

הרב משה צוריאל.jpg

הרב משה צוריאל

"ראיתי מסכתות ברכות ומגילה, והכל ערוך ומסודר בטוב טעם ודעת, קל ללימוד אף למתחילים".

הרב אהרון בוטבול.jpg

הרב אהרון בוטבול

"והנה לפנינו צורת הדף חדשה, בבחינת יין ישן בקנקן חדש, המאירה פנים לתלמיד שיהגה בגמרא זו, בבחינת "פנים מסבירות לתלמיד" (ועיין פסיקתא דרב כהנא פרק י"ב), ומיקל ומדרבן ללימוד ולחיבור לגמרא הקדושה" 

הרב אליקום דבורקס.jpg

הרב אליקום דבורקס

"וכדי להרבות חשק וחפץ בלימוד הגמרא ערכו את לשון הגמרא בסדר יפה ערוך ומסודר כדי שהדברים הנלמדים יקנו קניין בשכלו של התלמיד דבר דבור על אופניו"

הרב אבוחצירא.jpg

הרב דוד אבוחצירא

"בא שלמה של דורנו (ברק ווינט בגי' ח' שלמה) ופתח לציבור התלמידים שערי אורה. הגמרא מסודרת מחולקת לסוגיות ולפסקאות, מנוקדת ומבוארת. ולומדים בשיטה זו אלפי תלמידים מכל הגוונים: חרדים ודתיים כן ירבו"

הרב מאיר מאזוז

"יהי רצון שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה בעזרת ד', ולקיים את דברי מרן הרב צבי יהודה זצ"ל שאמר לנו תמיד "יהודי הוא איש הגמרא"

הרב-חיים-שטיינר-01-1.jpeg

הרב חיים שטיינר

"רחש לבך דבר טוב לעשות אזניים לתורה... כך שיקל עד למאוד על הלומד, ויתרבה חשק הלומדים, ובכך תתרבה הדעת בישראל, גם מי שלא זכה לקנות דרכי ים התלמוד בקטנותו בבחינת גירסא דינקותא, מעתה יוכל לעמול באופן עצמאי"

הרב ציון כהן.jpg

הרב ציון כהן

"והנה בא הרב דניאל ווינט ומבקש לקרב את הגמרא אל התלמידים הללו וערך לפניהם גמרא סדורה במטרה להאהיב תלמודם עליהם ויערב להם להרבות בישיבה"

הרב-בן-ציון-קוק.jpg

  הרב בן-ציון הכהן קוק

זוכה דורנו שעם התחלת תקומתנו בארצנו ובמדינתנו גם מתרבים ספסלי בית המדרש וגם הצמאון ללימוד וללימוד הגמרא, וללימוד מתוך אהבה ושמחה גדלים. אף תפוצת ספרי הלימוד רבה, ואף "גמרא סדורה" זו על מסכתות הש"ס הרבות תתפוס את מקומה לסייע ללומדים ולמתחילים. ויהיו בבחינת "וכל בניך למודי ד'''.

Rabbi_Isar_klonsky.jpg

הרב איסר קלונסקי

מפעלכם נוטל חלק פעיל בתיווך זה והיה זה שכרכם. שכר מצוה מצוה. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והשם ירחיב גבולכם בתלמידים. אמן.

הרב יהודה שלוש.jpg

הרב יהודה שלוש

עם התקדמות הכלים האנושיים, והבנת דרכי הלמידה והאינטליגנציות השונות. אנו נתבעים להשתמש בכלים הטובים ביותר שיש לנו על מנת שהתורה תכתב על לוח ליבנו. יישר כח גדול לרב דני שתורתו תסייע ללומדי התורה לחקוק את התורה על ליבותם.

הרב ראם הכהן.webp

הרב רא"ם הכהן

הרב דניאל ווינט שליט"א עמל שנים רבות על זיכוי הרבים במפעל אדיר ונאה של גמרא סדורה. אשריו ואשרי עם הקודש שזוכים לכלי הפותח בפני המעיינים את שערי התלמוד. כל מה שניתן לעשות על מנת להקל על הלומד רצוי הוא.

הרב שרקי.jpg

הרב אורי שרקי 

מעלות אלו הן בעלות משקל לא קטן (אף שוודאי לא יחיד) ביכולת לחבב את הגמרא על הלומד, ובעיקר על הנער המתקשה 'להתחבר' אל התלמוד, הן מבחינה אינטלקטואלית והן, ובעיקר, מבחינה נפשית. גם ההבנה דרך הדף בגמרא הסדורה, שהיא יותר מהירה ויותר מעמיקה, תפנה זמן ללומד להעמקת יתר בדף ובמפרשיו, בראשונים ובאחרונים.

הרב-יעקב-מדן-1.jpg

הרב יעקב מדן 

יצא לנו לדבר כמה פעמים כמה חשוב להאהיב את הלימוד על התלמידים השונים בעידן המודרני והנה אתה לקחת את המשימה על כתפיך ובנית משנה סדורה המקלה על בהירות הלימוד והבנה עמוקה של הגמרא שלנו שהיא היסוד לכל ההלכה ואורח חיינו.

בכך הנך גם זוכה להמשיך את דרכו של מרן הראי''ה קוק אשר עודד את תלמידו הרב שבתי בורנשטין, להוציא את כל התורה שבעל פה מנוקדת ומבוארת.

הרב בורשטיין.jpg

הרב מנחם בורשטיין 

ראה ראיתי גמרא סדורה שסידר הרב דניאל ברק ווינט שליט''א. וראיתי שהיא מלאכה מרובה מעשה אומן בסדר טוב ונכון ומתוק לנפש ומרפא לעצם, דבר דבור על אופניו, והרב שם לב לכל פרט כדי לעזור את הלומד להבין וללמוד את הסוגיה. והוא ממש ''יין ישן בכלי חדש'', שיעזור מי שמתחיל ללמוד את הסוגיה או מי שרוצה אח''כ לעבור לש''ס וילנא.

"בעל "אורחותיך למדני

bottom of page